İskenderun CHP Belediye Meclis Üyeleri İdare Mahkemesinin kararlarını kamuoyu ile paylaştı!

Published on:  /   Yorum yapılmamış

“Meclisin yetkileri tek adama devredilemez”
CHP İskenderun İlçe örgütü, İlçe Başkanlık binasında düzenledikleri basın toplantısında üç ayrı başlıkta topladıkları İskenderun ile ilgili konuları kent gündemine taşıdı.
CHP İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu’nun açılış konuşmasının ardından son alan Meclis Üyesi Fatin Bereketoğlu, Ali Mutlu ve Mecit Boğusoğlu’nun İskenderun Belediye Meclisi ile ilgili İdare Mahkemesine yaptıkları itiraz ve itiraz ile ilgili karar ve süreci anlattılar.

“Meclisin yetkileri tek adama devredilemez”

İskenderun Belediye Meclisi CHP Grubu’nun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 22.07.2022 tarihinde yaptığı itiraz süresi içerisinde yanıt alamadığı gerekçesiyle oluşan zimmi redin ardından 1291 parsel ile ilgili olarak İdari Mahkeme’ye imar değişikliğinin iptali için yürütmeyi durdurma talebine İdari Mahkemenin 23.11.2022 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdiğini düzenledikleri basın toplantısı ile duyurdu.
1291 parsel nolu alanın imar değişikliği, İskenderun Belediyesinin kent ile ilgili alacağı kararlarda yetkinin İskenderun Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili Hatay 2. İdare Mahkemesine yaptıkları itiraza olumlu yanıt alındığını ve yetkilerin 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince meclisin yetkilerinin devredilemeyeceği yönünde verdiği kararı kamuoyu ile paylaştı.


“İdare Mahkemesi Belediye Meclisinin yetkilerinin gaspına ve bypasına izin vermedi”
Hatay 2. İdare Mahkemesine açtığı davalar sonucunda 2020/105-106-107-2021; 250-252-252’ye ilişkin kararların “belediyenin karar organı olan ve o yörede yaşayan insanların en geniş olarak temsil edildiği meclisin yetkilerinin devredilemeyeceği, sözleşme yapma yetkisinin sınırları belirsiz, genel ve muğlak ifade ile kimler lehine hangi hizmet ve proje kapsamında yapılacağı belirtilmeksizin’ devrine ilişkin üç ayrı dava ile ilgili kararları vererek 81-82-83 nolu Belediye Meclisinin yetkilerinin gaspına ve bypasına izin vermemiştir” denildi.

5 Temmuz Stadyumu ve Ziraat Bahçesi neden aynı şirketlere verildi?
İskenderun 5 Temmuz Stadyumu ve Ziraat Bahçesi ile ilgili konuların da gündeme taşındığı toplantıda; stadyum ve Ziraat Park projelerinin aynı şirketlere verildiği eleştirisinin yanı sıra stadyumun apar topar yıkıldığı eleştirisi de yapıldı.

Kamuoyunun dikkatine sunulan açıklama şöyle:
1) Hatay İli İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi 1291 Parsele ait Uygulama İmar Planı değişikliği 29.06.202022 tarihinde Hatay İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ait WEB Sayfasında askıya çıkartılmıştır. Biz CHP Grubu olarak 22.07.2022 tarihinde aşağıda belirtilen Kanun ve Nedenlerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmek üzere Hatay İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne itirazımızı gerçekleştirdik. Bu Parsel içerisindeki 135’941.66 m2 lik Alanın Çevre Düzeni Planındaki Orman Alanından çıkartılarak bir özel sektör şirketine tahsis edilerek Liman Geri Hizmet Alanı (Depolama Alanı) haline getirilmesinin Anayasa ve Kanunlara açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Plan değişikliğinde Kamu Yararı bulunmadığı gibi bu devir işleminin gerçekleşmesi halinde kamu vicdanı yaralanacaktır. Ormanlar İnsan ve Canlı Yaşamı için Yerkürenin geleceği açısından yaşamsal öneme sahip, çevresel-ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik işlevleri bulunan; yaşamın temeli oksijen kaynağı ve karbon yutak alanları olan Ormanlar Anayasa ile Uluslararası Çevre ve Bioçeşitlilik anlaşmaları kapsamında koruma altındadır.Anayasa’nın 169. Maddesinde Ormanlar Ülke yönünden taşıdığı büyük önem gözetilerek, korunmaları ve geliştirilmeleri konusunda ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir. Bu özel ve ayrıntılı düzenlemenin Ülkemizde maalesef orman örtülerinin sürekli yok edilmeleri gerçeğinden kaynaklandığı kuşkusuzdur. Anayasanın 169. Maddesinde özetle Devlet, Ormanların korunması ve sahalrının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır, Ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz, Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete ve eyleme müsaade edilemez, Ormanları yakmak yok etmek gibi suçlar için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanlık alanda yapılacak imar değişikliği sadece talep edene maddi menfaat dışında herhangi bir kamu yararı da sağlamayacaktır. Aksine Bölge halkının Oksijen kaynağı olan bütün ağaçlar kesilecek, bir çok canlı yuvasından edilecektir. Ayrıca Anayasamıza göre Sağlıklı bir çevrede yaşamak Vatandaşların ve Devletin görevidir. Madde 56 şöyle der; Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve Vatandaşların ödevidir. Hiçbir gerekçe Orman Alanının yok edilmesine sebep olamaz. Yukarıda kısaca saydığımız nedenlerden dolayı öncelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yaptığımız itiraza süresi içinde yanıt alamadığımız içim zımmired olmuş oldu. Biz de süresi içinde Yürütmeyi durdurma talepli 1291 Parsele ait imar değişikliğinin iptali davasını İdari Mahkemeye açtık. İlgili Mahkeme Başkanlığı da 23.11.2022 tarihinde yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermiştir. Süreç Tarafımızca ve Değerli Hukukçularımızca yakından takip edilmektedir.

2) İlişikte de görüleceği üzere 02.11.2022 Günlü Meclis toplantısında Grup olarak verdiğimiz soru önergesi ile Şampiyonluğa oynayan iddialı takımımız İskenderunspor’a rağmen Mevcut tarihi stadyumun yenisi yapılmadan yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılması ve İSTE’deki Stadyumun neden yapılamadığı ve merkezden de uzak olan Sarıseki Stadının bitirilme süreci hakkında yazılı bilgi talep edilmiştir. 09.11.2022 tarihinde Fen İşleri Müdürlüğünden tarafımıza ulaşan cevabı yazıda özellikle mevcut tarihi stadın yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin olarak İskenderun Belediyesi sorumluluğunda olmayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihale edilmek suretiyle yapıldığı dolayısıyla Belediyenin herhangi bir bilgisi bulunmadığı belirtilmiştir. Böyle bir yanıtı kabul etmek mümkün değildir. Meclis toplantılarımızda hem İSTE’ye yapılacak Stadyumun görselini ve hem de mevcut yıkılacak Stadın yerine yapılacak Millet Bahçesini gurur duyarak ve övünerek paylaşan Başkan ve Yönetim Kadrosunun nasıl oluyor da yıkılan Stadın Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu beyan etmektedir. Kaldı ki İskenderun’un orada bir Millet Bahçesine ihtiyacı var mıdır? Sahil Şeridimizde hiçbir Şehrin sahip olamayacağı güzellikte, uzunlukta ve büyüklükte hazır parkımız varken Stadın alelacele yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılması hele ki bu süreçte doğru mudur? Stadın korunması daha hayırlı olmayacak mıydı? İskenderunspor’un aldığı olumsuz sonuçların en önemli nedenlerinden biri de Stadının bile olmaması değil midir?

3) 02.12.2019 tarihinde toplanan İskenderun Belediye Meclisi toplantısında bütün hukuki eleştirilerimize rağmen AKP-MHP Meclis Üyelerinin oylarlıyla 81-82 nolu Meclis kararlarıyla Belediye Meclisinin yetkileri oylanarak M.FatihTOSYALI’ya devredildi. Oysaki Hiçbir şart altında Meclisin yetkileri hiçbir şekilde başkasına ve başkalarına devredilemez. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerini amir hükümleri gereğince 03/01/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısında bir kez daha yazılı önergelerimizi vererek hukuki olmayan kararların iptalini istedik.Cumhur İttifakının oylarıyla verdiğimiz önergelerimiz gündeme alınmayarak bir kez daha red edildiler. Hatay 2. İdare Mahkemesine açmış olduğumuz davalar sonucunda İdare mahkemesi verdiği kararlarda;

Hatay 2.İdare Mahkemesi Esas No:2020/105 Karar No : 2021/250
Hatay 2.İdare Mahkemesi Esas No:2020/106 Karar No : 2021/251
Hatay 2.İdare Mahkemesi Esas No:2020/107 Karar No : 2021/252


“ Belediyenin karar organı olan ve o yörede yaşayan insanların en geniş olarak temsil edildiği Meclisin “ yetkilerinin devredilemeyeceği “ Sözleşme yapma yetkisinin,sınırlarıbelirsiz,genel ve muğlak ifade ile kimler lehine hangi hizmet ve proje kapsamında yapılacağı belirtilmeksizin” devrine ilişkin üç ayrı dava ile ilgili kararları vererek 81, 82, ve 83 nolu Belediye Meclisi işlemlerinin iptaline karar verilmiştir. Yüce yargı tek adam olma sevdası ile Belediye Meclisinin yetkilerinin gaspına ve Bypassına izin vermemiştir.
Hatay İdare Mahkemesinin verdiği ders niteliğindeki kararlarına rağmen İskenderun Belediyesini yöneten AKP’li Belediye Başkanı M.Fatih TOSYALI ve yöneticileri kararlara Adana Bölge Mahkemesine (İstinaf) başvurarak itiraz etmişlerdi.

Adana Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf) Hatay 2.İdare Mahkemesi Esas No:2020/106 Karar No : 2021/251 kararında

“Olayda, muhtesatları İskenderun Belediyesine ait olan Belediye idaresince işletilen veya kiraya verilen taşınmazın menkulleriyle birlikte gerek duyulan kısımlarının ita amirince genel bütçe kapsamında belirtilen idarelere, özel ve kamu hukuku tüzel kişilerine dahili olduğu kanun hükümlerinin izin verdiği ölçüde belirtilen izinler alınarak Hizmet Projeleri üretmek maksadıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’ya sözleşme yapmak, protokol yapmak üzere yetki verilmesi şeklinde karar alındığı, belediye başkammn, taşınmaz satışı konusunda yetkili organ olan belediye meclisinin kararını almak şartıyla sözleşme yapma yetkisi bulunmakla birlikte, Belediye Meclisince, hizmet projeleri üretmek maksadıyla sözleşme yapma yetkisi verilen taşınmazların, sözleşme yapılacak idarelerin ya da özel ve kamu tüzel kişilerin, hizmet projelerinin ve sözleşmelerin kapsamının açıkça ve herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerekmekte iken. Belediye Meclisi uhdesinde bulunan ilgili belediye tarafından işletilen veya kiraya verilen tüm taşınmazlara ilişkin sözleşme yapma yetkisinin, sınırları belirsiz, genel ve muğlak ifade ile kimler lehine ve hangi hizmet ve proje kapsamında yapılacağı belirtilmeksizin Belediye Başkanına devredilmesine ilişkin Belediye Meclisi’nin 02/12/2019 tarih ve 82 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 03/01/2020 tarihli kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır “ şeklindeki kararının gerekçe usul ve yasaya uygun olduğuna İskenderun Belediye Başkanlığının istinaf başvurusunu REDDİNE karar vermiştir.

Hatay 2.İdare Mahkemesi Esas No:2020/105 Karar No : 2021/250 kararında ise

“Olayda, %100 hissesi Belediyeye ait olan İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sermaye yapısının güçlendirilmesi için Belediye bünyesinde bulunan Sosyal Tesisler, Spor Kompleksleri, Otoparklar vb. gibi tüm gayrimenkullerin sosyal belediyecilik anlayışı ile etkin işletilmesi amacıyla şirketin ana sermayesine ayni sermaye kapsamında eklenmesi ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyahya yetki verilmesi şeklinde karar alındığı, her ne kadar yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca, belediyenin belirli bir oranda payının bulunduğu sermaye şirketlerinde sermaye artırımı kararı ve sermaye artırımı kararının ne şekilde uygulanacağına ilişkin Belediye Meclisi’nce karar alınabileceği açık ise de, sermaye artırımı kararının uygulanmasının nasıl olacağının (sermaye artırımının nakit olarak gerçekleştirilmesi, belirlenen taşınmazın mülkiyetinin veya sınırlı ayni haklarının ilgili şirkete devri, belirlenen taşınmazın sınırlı ayni haklarının üçüncü kişilere devrinden veya kiraya verilmesinden elde edilecek gelirlerin devredilmesi) ve Belediye Meclisi’nce sermaye artırımına konu edilecek taşınmazların açıkça ve herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerekmekte iken, Belediye Meclisi uhdesinde bulunan ilgili belediyeye ait tüm taşınmazların İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketin ana sermayesine ayni sermaye kapsamında eklenmesi ve bu konudaki işlemleri yürütme yetkisinin, sınırlan belirsiz, genel ve muğlak ifade ile Belediye Başkanma devredilmesine ilişkin Belediye Meclisi’nin 02/12/2019 tarih ve 81 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 03/01/2020 tarihli kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
Şeklindeki karara İskenderun Belediye Başkanlığı İtiraz Adana Bölge Mahkemesine (İstinaf) başvurarak Belediye Meclisinin yetkilerini tek adama M.FatihTOSYALI’ya devretmek üzere itiraz etmişlerdir.Adana Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf) 81 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 03/01/2020 tarihli kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ;şeklindeki kararının gerekçe usul ve yasaya uygun olduğuna İskenderun Belediye Başkanlığının istinaf başvurusunu REDDİNE karar vermiştir.

Bu süreçten sonra yapacağımız çalışma İskenderun Belediye Başkanlığı Hatay İdare Mahkemesinin 81-82 Nolu Meclis kararlarını iptal etmesine rağmen Belediye Başkanlığının hukuksuz şekilde bu sürede yapmış olduğu kiralamalar,devirleri,satışlarıvb.uygulamalaraşuç duyurusunda bulunarak yargıya taşımak olacaktır.”

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.