Ersiz OSB’den İhale ilanı

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Su Deposu İnşaatı İşi Kaya Bulonu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Uygulaması işi,  ihale İlanını açıkladı.

İhalenin; Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi Su Deposu İnşaatı İşi Kaya Bulonu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Uygulaması İşi ile ilgili detaylar şöyle:

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi Su Deposu İnşaatı İşi Kaya Bulonu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Uygulaması İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, Açık Eksiltme İhale usulü ile edilecektir.

1- İdarenin Adresi: Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY

2- İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi Su Deposu İnşaatı İşi Kaya Bulonu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Uygulaması İşi.
 2. b) Yapılacağı yer: Turunçlu Mahallesi Erzin/HATAY
 3. c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 4. d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günü.

3– İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: YİKOB Çok Amaçlı Toplantı Salonu Asma Kat Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresinde.
 2. b) Tarihi ve saati: 07/12/2021 – Saat 15.30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
 2. B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan: A/XVIII. Grup Saha İşleri

5) İdari Şartnamede belirtilen taahhüt ederek temin edilecek Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman için Noter Onaylı Yapı Araçları Taahhütnamesi,

6) İdari Şartnamede belirtilen 2 adet teknik personel bulunduracağına dair Noter Onaylı Teknik Personel Taahhütnamesi.

 1. C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1-) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

2-) İş hacmini gösteren belgeler

 1. D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 2. E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının diplomanın sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 3. F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
 4. G) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen esas ve niteliklere uygun olarak; Teklif bedelinin %3’ü oranında, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi adına alınacak Geçici Teminat Mektubu, Geçici Teminat Teyit Mektubu, Banka Referans Mektubu veya Geçici Teminatın OSB hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
 5. H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İhale dokümanı Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi İhale Komisyonu-Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası 5. Kat Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Odası) No:17  Antakya/HATAY odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 2.000,00-TL. olup, Hatay Erzin OSB’nin Vakıfbank Antakya Şubesi TR50 0001 5001 5800 7309 0150 02 İBAN nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

 1. I) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 00’e kadar, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi İhale Komisyon Başkanlığı-Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası) No:17 Asma Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir. Kargo, posta veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla teklif dosyası gönderilmeyecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen teklifler dikkate alınmaz.

5- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- Birinci Oturum: İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf alma usulü vereceklerdir. İkinci Oturum: Aynı gün ikinci oturum açılır ve isteklilerden ihale komisyonunun hazır bulunacağı oturumda açık eksiltme yapılarak teklifleri yazılı veya sözlü olarak istenir. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif açık eksiltme sonucunda teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

8- İhalenin ikinci oturumunda açık eksiltme yapılarak yazılı veya sözlü teklifler alınacağından dolayı, ihaleye katılacak firmalar adına imzaya yetkili temsilcilerin ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yetkilisi bulunmayan ikinci oturuma katılmamış ve ikinci oturumda teklif verilmemiş sayılacaktır.

 

 

 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10- Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

 1. İhale konusu iş ilgili detaylar İhale Dokümanında yer almakta olup, istenilen belgelerin şekli ve içeriği İdari Şartname ile Sözleşme Tasarısı’nda belirtilmiştir.

12– İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

13- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

14- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Hatay Erzin OSB’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve Hatay Erzin OSB herhangi bir yükümlülük altına girmez. Hatay Erzin OSB, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.