İÇKD, Yerleşim Alanları, Tarım Alanlarına kaymamalı deyip dava açtı!

Published on:  /   Yorum yapılmamış

 İskenderun Çevre Koruma Derneği, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 162 sayılı Kararı ile onaylanan Hatay İli 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Yürütmesinin durdurulması ile İptalini istedi.

Açtıkları iptal davasının gerekçellerini kamuoyu ile paylaşan İskenderun Çevre Koruma Derneği, açılan iş bu iptal davasına İskenderun, Antakya ve Samandağ Çevre Derneklerinin müdahil olarak katılma kararı aldıklarını açıkladı.

İÇKD Başkanı Nermin Yıldırım Kara ve yönetimi, iptal davasının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştıkları toplantıda konuşan ÇKD Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Kimyon, sentez ve analizler yapılmadan mevcut imar planları incelenmeden yerleşim alanlarının tarımsal alanlara doğru genişletilmesi konularında kararlar verilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Kimyon açıklamamsında şu görüşleri kamuoyu ile paylaştı…

“Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 162 sayılı Kararı ile Hatay İli 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının ve Bu Planın Geneline karşı yapılan 18.06.2018 tarihli yazılı İtirazları red eden Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 253 sayılı Kararın ve plan onaylarına ait kararların, açıkça imar mevzuatına aykırı olduğu, dava konusu kararın yürürlükte olan ve Mülga olan Hatay İl genel Meclisi tarafından onaylanan 10.11.2006 gün 235 sayılı 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile yine bu planın alt kademe planı niteliğindeki Mülga olan Hatay İl genel Meclisinin 05.01.2011 gün 6 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni planı kararları ile örtüşmediği, dava konusu planın Yeni bir Planmı ? Revizyon Planımı ? Yürürlükte olan Planın tadilatımı olduğu hususlarının belli olmadığı, Planlar arasında bütünlüğün sağlanmadığı, Katılıma dair planlama ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, plan hazırlanırken Kurumlardan görüş alınmadığı, kırsal ve kentsel yerleşim alanlarına yönelik planlama yaklaşımının, doğru bir başlangıç noktasına sahip olmadığı, olması gereken veriler ışığında planın yapılmadığı, tarım alanlarının korunmasına ilişkin yeterli çerçeve çizilmediği, planda verilen ulaşım kararlarının
telafisi güç sonuçlar doğuracağı, Hatay İlini kapsayan bir Bölge Planının bulunmadığı, Bölge Planı bulunmayan bir alan için İl Çevre Düzeni Planı yapılmasının mümkün olmayacağı, Kamu yararı, Koruma –Kullanma dengesinin gözetilmediği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı hükümler içerdiği, İdare tarafından bilimsel inceleme yapılmadan, uygulamada karşılaşılacak sorunlar ile yaşanabilecek mağduriyetler konusunda hiçbir değerlendirme yapılmadan uzman görüşü alınmadan işlem tesis edildiği ileri sürülerek Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 162 sayılı Kararı ile onaylanan Hatay İli 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Yürütmesinin durdurulması ile İptali istenerek Hatay 2. İdare Mahkemesinin 2018/932 Esas sayılı Dosyasında Kamu yararının Korunması amacıyla İPTAL davası açılmıştır.

Hatay İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı eki Plan Açıklama Raporu ve Plan notları incelendiğinde Plan çalışmalarının gereği çalışmaların yapılmadığı, Plan yapımı öncesi Bilimsel verilerin sağlanmadığı, Hatay İlinin yüzeysel yada Aktüel verilere dayandığı, Kısmen de Türkiye İstatistik Kurumunun İstatiki bilgilerine dayalı bir planlama çalışması yürütüldüğü, Hatay ilini Kapsayan Bilimsel bir “ARAŞTIRMA RAPORU” hazırlanmadan “ SENTEZ ÇALIŞMASI YAPILMADAN” Plan kararları verildiği gibi katılımcılıktan uzak bir planlama süreci yaşandığı ortadadır. Meslek Odalarının ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Planlama aşamasında görüşlerine başvurulmadığı gibi Diğer taraflarında bilgilenmesi sağlanmamıştır.

Hatay İlinin 563.700 Hektar Alanına ait Kararlar verilirken da çeşitli Alt ölçekli planlar arasında sentez ve analizler yapılmadan Mevcut İmar Planları incelenmeden Yerleşim Alanlarının Tarımsal alanlara doğru genişletilmesi konularında kararlar verilmesi yanlıştır.

Çeşitli İllerin İl Çevre Düzeni Planı yapımında yüzlerce, binlerce sayfa çalışma raporları hazırlanırken Hatay il Çevre düzeni Açıklama Raporu 92 sayfadır. 1/100.000 ölçekli Hatay İl Çevre düzeni Planın hazırlanmasında bilimsel veriler toplanmadan TUİK ten alınan hazır olan yüzeysel veriler üzerine plan kararları oluşturulmuştur. Hatay İl Çevre Düzeni Planın 2041 Yılını hedef alması da bu çalışmaların derinliğini gösterecek niteliktedir. Hatay İl Çevre Düzeni Planı ve Hatay İl verileri üzerinde herhangi bir Analizi yapılmadan alınan kararlarla 1/100.000 ölçekli Hatay İl Çevre Düzeni Planına onay verilmesi yanlıştır.

Hatay İlinin Orman Alanları ve Kıyı Alanları üzerinde yatırımcının istek ve taleplerine uygun yapılan Planlamaların mevcut doğal dengeleri bozacak nitelikte görülmektedir.

Özellikle Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün “İSKENDERUN KÖRFEZİ KIYI ALANLARI BÜTÜNSEL PLANLAMA VE YÖNETİM PROJESİ RAPORU” na uygun bir planlama yapılmamıştır. İskenderun körfezi kıyısında yapılacak Enerji ve Sanayi yatırımlarının KORUMA-KULLANMA DENGESİ içinde değerlendirilmesi gereklidir.

Herhangi bir BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA VE BİR ÜST PLANA DAYANMAYAN, sadece İskenderun Körfezinin Kıyılarının pazarlanmasına yönelik bir yaklaşımın eseri olan ENTEGRE SANAYİ TESİSLERİ İLE ENERJİ YATIRIM TESİSİ PROJELERİNİN hiçbir Analiz Ve Sentez Çalışmasına Ve Değerlendirmesine Dayanmaksızın kabul edilerek plana işlenmesi, ortaya çıkan plan bir “PAYLAŞIM VE PAZARLAMA” belgesine dönüşmüştür..

Mevcut olan İskenderun 2. OSB Organize Sanayi Bölgesinin bitişiğindeki 506, 1286, 1287,129, 1306,1404ve 1406 nolu parsel ve çevresindeki parsellerin yeni plan kararıyla Ormanlık Alan özelliğinin yok edilecek olması yanında Plan kararı ile Sanayi ve Lojistik Alanlara dönüştürülmesi,3. Organize Sanayi Bölgesi yapılmak istenmesi, Bu bölgeye Amanos Tüneli ile yeni Ulaşım bağlantısı kurulması yanında yapılacak sanayi tesisleri yanında mevcut sanayi tesislerinin havaya bırakılacakları çeşitli zehirli gazlar ve tehlikeli atıklar nedeniyle bölgede çevresel sorunların artacağı kesindir.

İskenderun Kenti ve yakın çevresindeki Payas ve Dörtyol ilçelerdeki mevcut sanayi yatırımlarının yerleşim alanlarına çok yakın olması yanında, yerleşim alanlardaki nüfus oranları da çok yüksektir. Bu bölgede ilave kirletici yeni sanayi yatırımlarına yönelik verilen kararlar ile İskenderun Körfezi ve yakın çevresinde yapılacak sanayi ve Enerji tesislerin çevreye verecekleri diğer zararlar ile oluşacak Kümülatif etkilerle İskenderun Körfezi adeta İzmit Körfezindeki Dil Ovasına dönüştürülmek istenmektedir.

Plan kararı ile İskenderun İlçesinin Kuzeyindeki alanlar Sanayi ve Lojistik Alan ağırlıklı bir alan haline gelecektir. İskenderun daki mevcut olan Meskun Yerleşim yerleri yaşanamaz hale gelmektedir. Teknik ve Sosyal donatı alanları yetersiz olan bu bölgede yeni sosyal donatı alanları yaratılmamıştır. planda yeterince Teknik ve Sosyal donatı Alanları sağlanmamıştır.

Arsuz- Samandağ Kıyısındaki Orman Alanları Koruma Bölgesi kararları, Yaban Hayatı Koruma bölgeleri yok edilmiştir.

Samandağ ilçe sınırları içindeki Samandağ Kentinin Meskun Yerleşim Alanı Plan Kararında açıkça Göz ardı edilmiştir. Mevcuttaki Yerleşim alanı olan kentsel Alanlar Turizm Alanı haline getirilerek plan hiyerarşisi gereği alınması gereken MESKUN ALAN kararı alınmamıştır.

Kısacası Plan Kararları Masa başında RANT AMACI ile alınmış imar plan kararlarıdır.

Ayrıca Plan Yapımında açıkça ifade edilen KAMU YARARI VE KORUMA VE KULLANMA DENGESİ” gözetilmeden alınan bu karar İmar mevzuatına açıkça aykırıdır.

Orman Alanlarına yönelik yapılan değişiklik Anayasamızın 169. Maddesine açıkça aykırıdır. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile “Rant” amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni plan değişikliği yapılmış olup, yapılan planda ORMAN ALANLARININ ve YEŞİL ALANLARIN korunmasına yönelik ÜSTÜN KAMU YARARI Korunmamıştır.

Bu plan Kararlarına dayanarak ilave olarak yapılacak olan yada mevcut olan Nazım imar Planlarının Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinde değiştirilerek onaylanacak olan Kentlerimizin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planlarının bu plan kararlarına uygun hale getirilmesi halinde Kentlerimizin Yaşam Alanlarının, Kıyılarımızın, Orman alanlarımızın ve çevrenin Korunmasının imkansız hale geleceği görüldüğünden, açılan iş bu İptal davasına İskenderun, Antakya ve Samandağ Çevre Derneklerinin müdahil olarak katılma kararı alınmıştır.

Bu konuda başta Kamu yararına çalışan Meslek odaları olmak üzere, Tüm sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili tarafların Kamu yararının korunması maksadıyla açılan davaya katılmalarını, taraf olmalarını ve demokratik mücadeleye katkı vermelerini bekliyoruz.”

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.