Erzin OSB’de 11 Parselin ihale ilanı yapılacak

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Hatay Valiliği, 20 Mart´ta yapılacağı açıklanan ancak Koronavirüs Tedbirleri kapsamında ertelenen Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan 354 dönümlük 11 sanayi parselinin ihalesi 6 Nisan´da yapılacağını açıkladı.İhale,  Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacak. Ceyhan Serbest Bölge Çevre Otoyoluna cepheli parseller, OSB Kanunu ve Uygulama yönetmeliği hükümlerine göre ‘Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere açık artırma usülü ile ihaleye çıkartılcak.

Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından yapılan  ihale ilanı şöyle:

  

1-) Mülkiyeti Hatay Erzin OSB’ye ait aşağıda tabloda belirtilen parseller OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Müteşebbis Heyet’in belirlemiş olduğu arsa tahsis ve satış prensiplerine göre ve Hatay Erzin OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Karma OSB” ne uygun faaliyet gösteren “Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere avans olarak 60 TL/m2″ belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara tahsis edilecektir.

2-) İhale 06.04.2020 Pazartesi günü saat 13:30’da Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/Hatay adresinde bulunan Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale için istenilen evrakların olduğu zarf en geç 06.04.2020 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar aynı adreste bulunan Erzin Organize Sanayi Bölgesi yetkili birimine teslim edilecektir.

3-) Parsellerin tahsis işlemi OSB Yönetim Kurulu huzurunda açık artırma yöntemi ile yapılacaktır. İhaleye yüzölçümü en küçük parselden başlanacaktır. Katılımcılar muhammen bedelden aşağı olmamak üzere tekliflerini sözlü olarak sunacaklardır. Açık artırma sonucunda en yüksek teklifi eden katılımcıya ihale edilmek suretiyle arsa tahsis edilecektir.

4-) Arsa tahsis ihalesine katılabilmek için istenilen belgeler;

1-Başvuru Dilekçesi (EK-1)

2- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve süresiz banka teminat mektubu,

3- Üretim Akış Şeması ve Açıklama Raporu

4- Yatırım Yeri Talep Formu (EK-2),

5-İmza Sirküleri, vekaleten katılanlar için vekaletname (Aslı veya onaylı sureti)

6-Yatırım Taahhütnamesi (EK-3)

7-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)

8-Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı (Son 6 aylık)

9-Vergi Levhası Sureti

10-Tüzel Kişi Yönetim Kurulu ve İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Suretleri, İkametgâh İlmühaberleri

11-Tüzel Kişi Firmanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Varsa Başka Şirketlerine Ait Oda Kayıt Suretleri

12-Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)

13-Kapasite Raporu (Varsa)

14- Marka TSE-ISO 9000 Belge Fotokopileri (Varsa)

15-İmalat Yeterlilik Belgesi (Varsa)

5-) Erzin OSB’nin sektör grubu “Karma OSB” olup, sektör grubuna göre uygun yatırım talepleri değerlendirilecektir.

6-) Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre; “OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler” için arsa tahsis talebi için müracaatlar değerlendirilmeyecektir. 

7-) Temel Şartlar

OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre; OSB’de arsa tahsisi için kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:

  1. a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
  2. b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
  3. c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,

ç) OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması,

😎 Hatay Erzin OSB’nin Nazım ve Uygulama İmar Planına göre hazırlanan parselasyon planı gereği belirlenen tapu müdürlüğünde tescil görerek kesinleşen ada, parsel numaraları ve alan (m2) esastır.

9-) Açık artırma usulü arsa tahsis nedeni ile tahsil olunan meblağlar avans niteliğinde alınacaktır.

10-) İhale sonucu en geç 5 (beş) gün içinde sonuca bağlanarak, kesinleşen ihale sonucu katılımcılara 10 (on) gün içerisinde yazılı tebliğde bulunulacaktır. İhale tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde kesinleşen arsa tahsis bedelinin %50’lik kısmı OSB’nin belirtmiş olduğu banka hesabına nakit olarak yatırılacaktır. İhale bedelinin ilk %50’lik kısmın yatırılmasına müteakip OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile gerçek veya tüzel kişi (Yatırımcı) arasında en geç 15 (onbeş) gün içinde “Arsa Tahsis Sözleşmesi” imzalanacaktır. Geriye kalan %50’lik kısma isabet eden bedel ise sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 (otuz) gün içinde OSB hesabına nakit olarak yatırılacaktır.

11-) İhale sonucu kesinleşen parsel bedelinin ilk %50’lik kısmının süresi içinde ödenmemesi halinde, hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın tahsis iptal edilerek yatırılan geçici teminat irat kaydedilecektir. Arsa tahsis sözleşmesinin imzalanmasına müteakip ikinci %50’lik kısma tekabül eden tahsis bedelinin süresi içinde ödenmemesi halinde de  hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın tahsis iptal edilecek ve iptal kararına esas yatırılan ilk taksit bedeli 60 (altmış) gün içerisinde katılımcı tarafından herhangi bir faiz ve gecikme zammı talep edilmeksizin belirtilen hesabına iade edilecektir.

12-) Arsa tahsisi yapılacak parsellerin muhammen bedelinin tespitinde; kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi, dere ıslahı ve benzeri diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve vs. gider vergileri ile OSB’nin tüm iş ve işlemlerinden kaynaklanan masraflar dahil edilmemiştir.

13-) Müteşebbis Heyet daha sonra belirleyeceği m2 arsa satış bedeline, kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi, dere ıslahı ve benzeri diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve vs. gider vergileri ile OSB’nin tüm iş ve işlemlerinden kaynaklanan masraflar dahil ederek belirlenecek meblağı, arsa tahsisi sözleşmesi yapan katılımcılardan talep edilecektir.

14-) Arsa tahsisi için avans niteliğinde geçici olarak tahsil edilen meblağ, arsa satışı için belirlenen ve kesinleşen bedelden düşüldükten sonra geriye kalan bedel katılımcıdan tahsil edilecektir.

15-) İhale üzerinde kalmayanların, katılmayanların veya ihaleden çekilenlerin yatırmış oldukları nakit geçici teminatlar katılımcıların belirtmiş oldukları banka hesabına, banka teminat mektubu ise kesinleşen ihale sonucunun tebliğine müteakip 10 (on) gün içinde iade edilecektir.

16-) İhaleye iştirak edeceklerin, belirtilen belgeleri Erzin Organize Sanayi Bölgesi yetkili birimine teslim edildikten sonra, 06/04/2020 tarihinde Pazartesi günü saat 13:30’da ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

17-) Hatay Erzin OSB 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Hatay Erzin OSB ihaleyi yapıp yapmamakta, tehir ve iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi, tehir edilmesi, fesh edilmesi ve geçici teminatın irat kaydedilmesi halinde katılımcı idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

18-) Geçici teminatlar Hatay Erzin OSB’nin T.C. Vakıflar Bankası Antakya Şubesindeki TR50 0001 5001 5800 7309 0150 02 İBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.

19-) Detaylı bilgi için, Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:17  Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hizmet Erzin OSB temsilcileri ile görüşülebilir, parselasyon planı incelenebilir. İrtibat ve detaylı bilgi için: Ekrem ÖZER-Şube Müdürü Tel: 0326 214 0330 Fax: 0326-2133576 Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.