Seyfi Dingil: “İlaçlama İşi Hatay Büyükşehir Belediyesinin”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, ilaçlama işinin Hatay Büyükşehir’e ait olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İskenderun’da gündemde olan ilaçlama konusu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Seyfi Dingil, şunları söyledi:

“İlaçlama işi ile ilgili İçişleri Bakanlığı belediyelere genelge gönderdi. Genelge aynen şöyle diyor. ‘Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden büyükşehir belediyesi sınırları içinde haşere ve vektör ile mücadelede yetki ve sorumluluğun büyükşehir belediyesinde mi yoksa büyükşehir ilçe belediyesinde mi olduğu hususunda görüş ayrılıkları olduğu ve uygulamada ihtilaflar yaşandığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir belediyelerinin sınırlarını düzenleyen 5 inci maddesi değiştirilmiş ve büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına çıkartılmıştır.

Yine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (a) bendi “… çevre ve çevre sağlığı, … hizmetlerini yapar veya yaptırır. ” hükmünü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; … ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmünü amirdir.

Antalya 1. İdare Mahkemesinin 09/11/2006 tarih ve E:2006/182, K:2006/1776 sayılı kararında “… çevre ve çevre sağlığının korunması amacıyla haşere ve sivrisinekle mücadele edilmesi işinin planlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlama görevinin büyükşehir belediyesine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

… Bu durumda haşere ve sivrisinekle mücadele ve ilaçlama görevinin ilk kademe belediyelerine ait olduğu ve ilgili araç, gereç, malzeme, ilaç vb. alımların başlatılması istemine yönelik olarak tesis olunan dava konusu 09.11.2006 gün ve 866 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…” denilmekte olup, söz konusu karar Danıştay

  1. Dairesinin 26/03/2008 tarih ve E:2007/2600, K:2008/2269 sayılı kararıyla onanmıştır.

Ayrıca, il sınırları içinde coğrafi şartları ve iklim koşullarının bir bütünlük arz etmesi, her ilçenin

kendi mücadelesi için kullandığı ilaçların muhteviyatının ve bu muhteviyatın niteliklerinin farklılık

gösterebileceği, farklı farklı ilaçların hava yolu ile başka ilçelere taşınmasının çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuz sonuçlara sebep olabileceği değerlendirilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, 5216 sayılı Kanun gereğince, büyükşehir belediyesi bulunan illerde, haşere ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek, mücadele için ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel görev ve sorumluluk büyükşehir belediyesinde olup, ilçe belediyeleri de ihtiyaç duymaları halinde bu hizmeti büyükşehir belediyeleri ile koordineli bir şekilde yapabileceklerdir.

Konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması ve uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi

Hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.’şeklinde belediyelere yazı gönderdi.”dedi.

HEPİMİZİN AMACI HALKA HİZMET

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,”Ben buradan Sayın Lütfü Savaş’a çağrıda bulunuyorum. Hepimizin amacı halka hizmet. Gelin bu sorunu çözelim. İlaçlama işi sizin göreviniz. Bu konuda mahkeme Danıştay, Sayıştay kararları var. Son olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün son gönderdiği genelgede çok açık”diye konuştu.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.