İskenderun Belediyesi gayrimenkul satış ihalesi

Yayım tarihi:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan bazı gayrimenkuller ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İskenderun Belediye Başkanlığından: Taşınmaz satışı ihalesi

MADDE 1 – Yukarıdaki 1 sıra numaralı tabloda özellikleri ve İhale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 09.08.2018 Perşembe günü saat 11.00’da açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.

MADDE 2 – Yukarıdaki 1 sıra numaralı taşınmaz için ihaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 09:00’a kadar %30 geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu ve İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, Mali Hizmetler Müdürlüğünden belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname; tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, ana tüzük(sözleşme), vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnamelerinin belirtilen saate kadar Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

iskenderun belediyesi gayrimenkul satacak

MADDE 3 – Yukarıdaki 1 sıra numaralı taşınmaz için isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. Maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

MADDE 4 – Mülkiyeti İskenderun Belediyesi’ne ait yukarıda ki tabloda 2. sırada niteliği belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesine göre 37-41. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü satılacaktır.

MADDE 5 – İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 6 – İhalelere ilişkin şartname ve eklerini Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz alınabilir.

MADDE 7 – İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek 2 sıra numaralı taşınmaz için İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesine göre hazırlanmış;

a- Dış Zarf

b- İç Zarf

c- Teklif Mektubu ( şartnamenin ekinde mevcut)

ç- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

d- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

e- Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Belediyemize borcu yoktur evrakı

f- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi gerekmektedir.

g- Geçici Teminatın Belediye hesabına veya Belediye veznesine yatırıldığına dair banka dekontu, vezne dekontu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (her teminat mektubunda ihale tarihinin ve hangi taşınır veya taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir (mahalle, köy, ada, parsel, taşınırın cinsi vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) hesap no: HALKBANK İSKENDERUN ŞUBESİ TR560001200922300007000026

ğ- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

h- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

ı- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i- Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

j- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

k- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

MADDE 8 – Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun hazırlanarak 09.08.2018 tarihinde PERŞEMBE günü ihale saatine kadar İskenderun Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 9 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

MADDE 10 – “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

MADDE 11 – Postayla yapılacak başvurular için adresimiz İSKENDERUN BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜDÜR.

İlan olunur.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.